Nieuws

24/06/2021 - Nieuwe regels voor vruchtgebruikconstructies : fiscale consequenties

Wat wijzigt er zoal op 01/09/2021 door het nieuwe Burgerlijk Wetboek? 

Langere maximumduur. 

Momenteel kan een vruchtgebruik in een vennootschap voor ten hoogste 30 jaar gevestigd worden. 

In het nieuwe wetboek bedraagt die maximumduur 99 jaar.

Faillissement of vereffening. 

In het huidige recht wordt meestal aangenomen dat het vruchtgebruik van een vennootschap eindigt wanneer de vennootschap failliet verklaard wordt of vereffend wordt. 

Dit stond echter nooit expliciet vermeld in het BW. In het nieuwe BW is dat wel het geval. 

De herstellingen. 

Het nieuwe BW maakt een betere omschrijving van zowel de onderhoudsherstellingen als de grove herstellingen. 

Onderhoudsherstellingen zijn volgens de nieuwe definitie de herstellingen die, op korte of lange termijn, nodig zijn om de waarde van het goed te vrijwaren, onder voorbehoud van normale slijtage, ouderdom of overmacht (art. 3.153 nieuw BW) . 

Grove herstellingen worden in het nieuwe BW gedefinieerd als de herstellingen van het goed of van zijn inherente bestanddelen of waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan (art. 3.154 nieuw BW) .

Volgens het oude wetboek zijn de grove herstellingen volledig ten laste van de blote eigenaar, tenzij daarvan contractueel afgeweken wordt. 

In het nieuwe BW kan de blote eigenaar eisen dat de vruchtgebruiker meebetaalt voor de kosten ervan. Dit dan in verhouding tot de waarde van het vruchtgebruik tegenover de waarde van de volle eigendom. De onderhoudsherstellingen blijven zoals in het oude BW volledig ten laste van de vruchtgebruiker.

Verzekering

De vruchtgebruiker is verplicht om het onroerend goed te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s en de premies te betalen (art. 3:151 nieuw BW) . 

De verzekering moet gebeuren voor de volle eigendomswaarde van het pand.


Zijn er fiscale gevolgen? 

Voor uw bestaande vruchtgebruikconstructie zijn er geen gevolgen.

De wijzigingen treden zoals gezegd in werking op 01.09.2021 en gelden enkel voor rechtshandelingen en -feiten vanaf dan. 

Voor een vruchtgebruik dat uw vennootschap koopt vanaf 01.09.2021, zijn er enkel gunstige gevolgen: 

Gezien de nieuwe regels meer kosten ten laste leggen van de vruchtgebruiker, uw vennootschap dus, zijn de gevolgen enkel in uw voordeel. 

De fiscus kan dus de gedeeltelijke tenlasteneming van die herstellingskosten door uw vennootschap niet meer bij u belasten als een voordeel, zoals hij nu soms doet, met als argument dat dit een afwijking is van de burgerrechtelijke regels voor een vruchtgebruik.


bron: tips & advies bedrijfsleiders nr 13 - 26/04/2021

Op zoek naar ondersteuning?