Nieuws

31-08-2016 - Schenkingen hoe worden ze belast ?

Wanneer je tijdens je leven bepaalde goederen schenkt aan je erfgenamen, verminder je ook de waarde van het vermogen dat je na je dood nalaat. Dit is een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat je erfgenamen minder successierechten moeten betalen. Dit is vooral interessant voor grotere bedragen en wanneer de begunstigde geen nauwe verwant is.

Roerend of onroerend?
Een roerend goed kan gemakkelijk via een handgift geschonken worden. Voor alle veiligheid moet men wel een geschreven document opstellen. Maar als je het bewijs van de schenking niet laat registreren, betaal je geen schenkingsrechten of schenkbelasting. Er is hier wel één voorwaarde: de schenker moet nog drie jaar na de schenking in leven blijven, anders zullen hierop wel successierechten betaald moeten worden.
De schenking van een onroerend goed moet wel geregistreerd worden, en wel via een notariële akte. Ook hier geldt de regel van drie jaar.

Een gewestelijke bevoegheid
Het bedrag van de schenkingsrechten varieert in functie van de waarde van het goed, maar ook van de graad van verwantschap tussen schenker en begunstigde. De tarieven van het schenkingsrecht zijn nu een gewestelijke bevoegdheid. Let wel, het is de fiscale woonplaats van de schenker (gedurende de vijf laatste jaren) die de schenkingsrechten bepaalt, dus niet de ligging van het onroerend goed.

In Vlaanderen?
De schenking van roerende goederen is in het Vlaams Gewest onderworpen aan een vlak tarief:
• 3% voor schenkingen in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) of gelijkgesteld, tussen echtgenoten en tussen partners
• 7% voor schenkingen aan andere personen (familie of niet).
Het tarief van de schenkingsrechten (door het Vlaamse gewest omgedoopt tot "schenkbelasting") voor onroerende goederen varieert van 3 % (directe familie tot en met 150.000 EUR) tot 40 % (geen familie boven de 450.000 EUR) en wordt bepaald door de band tussen de schenker en de begiftigde en door de grootte van de schenking. Bovenstaande regels zijn in Vlaanderen van kracht sinds 1 juli 2015.

In Wallonië?
Vanaf dit jaar (1 januari 2016) dalen de maximumrechten voor schenkingen van onroerende goederen in Wallonië van 80 % (!) naar 50%. Hier geldt een zeer ingewikkeld systeem met 15 schijven (tegen vroeger 4) en vijf gevallen (van directe familie tot niet-familie). De rechten gaan dus van 1 % (voor de gezinswoning in directe lijn, tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden tot 12.500 EUR) of 3 % (in directe lijn, tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden tot 12.500 EUR) tot 50 % (geen familie boven de 300.000 EUR). Wallonië heeft sinds deze hervorming dus niet minder dan 75 verschillende categorieën en tarieven! Van een vereenvoudiging gesproken.

In Brussel?
In het Brussels Gewest veranderen de zaken ook vanaf begin dit jaar, maar daar heeft men zich op het Vlaamse model gebaseerd. Er zijn slechts vier schijven en twee gevallen, en de schenkingsrechten gaan van 3 % (verwanten in rechte lijn tot 150.000 EUR) tot 40% (niet-verwanten boven 450.000 EUR).
In beide laatste gewesten hoopt men op een verhoging van de inkomsten, maar de notarissen betwijfelen dit.

Bron: Delta Lloyd Life

Op zoek naar ondersteuning?